• עורך דין רון בן מיור

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 525-2002-8-001675-57, אורי שובט נ' יצחק שמואל...

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מס' 525-2002-8-001675-57, אורי שובט נ' יצחק שמואל נזרי:


העובדות והמחלוקת:

סכסוך בין שני תושבי מושב אלקוש (להלן: "המושב"), באשר לשאלה למי נתונה הזכות להחזיק ו/או להשתמש בחלקת מקרקעין המצויה במושב (להלן: "החלקה"), הממוקמת סמוך לנחלתו של התובע, ובפועל נמצאת בחזקתו ובשימושו של הנתבע.

הכרעה:

  1. התובע לא הרים את נטל ההוכחה כדבעי, ולא הצליח לא הוכיח את זכויותיו כדין ביחס למקרקעין נשוא הסכסוך:

  2. להוכחת זכויותיו של התובע במקרקעין, סמך התובע ידו על תוכנית מתאר של המושב וכן על מסמך החתום בשם ועד ההנהלה של המושב, המהווה אישור כביכול להקצאת החלקה על ידי ו/או בהסכמת האגודה לשימושו של התובע;

  3. אולם תוכנית מתאר זו התבררה כתוכנית שאינה מאושרת; וכך הדבר לגבי שתי תוכניות מתאר נוספות. אשר על כן, לא ניתן לקבוע ממצאים באשר לזכויות במקרקעין לפיהן. בנוסף, הבסיס למסמך מטעם המושב, המאשר את זכויות התובע סומך עצמו על תוכנית המתאר בלבד, תוכנית שכאמור אינה מאושרת. משכך הדבר, לא נותר אלא לייחס למכתב זה מהימנות נמוכה למדי.

  4. התובע לא הוכיח את זכויותיו כדין ביחס למקרקעין, ומשכך ראויה תביעתו להידחות ויש לקבוע כי הזכויות להחזיק בחלקה ולעשות בה שימוש נתונות לנתבע.

  5. על אף שמקור זכויותיו של הנתבע במקרקעין לא הוברר לגמרי ולא הוצג כל מסמך ו/או עדות בעניין, יש לתת חשיבות לעובדה כי הנתבע החזיק ועיבד את המקרקעין במשך שנים רבות, ולכל הפחות משנת 1985 ועד היום. עובדה זו משמשת בסיס לחזקה לפיה הנתבע הינו בעל זכות חזקה ו/או שימוש במקרקעין, כל עוד לא הוכיח אחר את זכויותיו במקרקעין מכוח הסכם ו/או הדין, וזאת כחלק ממגמה של שמירה על הסטטוס קוו.

  6. החזקה בפועל במקרקעין לכשעצמה, בין שמקורה בזכויות שבדין ובין שלא, יש בה כדי להקנות מעמד משפטי הזוכה להכרה בחוק המקרקעין, התשכ"ט- 1969 (למשל, סעיף 19 לחוק).


בוררות מרשם האגודות השיתופיות- רון בן מיור עורך דין מומלץ בצפון
בוררות במושב אלקוש

 

#רון_בן_מיור #עורך_דין #עורך_דין_מושבים_וקיבוצים #עורך_דין_מקרקעין_חקלאי #עורך_דין_מומלץ

#עורך_דין_בצפון #בוררות_וגישור #דיני_אגודות_שיתופיות #דיני_מקרקעין #דיני_חוזים_וחברות

#משפט_מסחרי_ואזרחי #סכסוכים_במושבים_ובקיבוצים