• עורך דין רון בן מיור

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מספר 13-2000-2-002692-57, בן אברהם יהושע ואירנה נ'

בוררות על פי מינוי מרשם האגודות השיתופיות, תיק מספר 13-2000-2-002692-57, בן אברהם יהושע ואירנה נ' חיננית – אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית חקלאית ותעשייתית בע"מ


העובדות והמחלוקת:

  1. התובעים שכרו מהנתבעת מבנה תעשייה על מנת שישמש את מפעל הדגים שבבעלותם, כאשר מטרת השכירות הינה "מפעל לעישון בשר"; לאור קשיים כלכליים, התקשר התובע בהסכם עם מפעל "נס פלסטיק" על פיו יפעיל התובע מכונות לייצור אריזות צעצועים במבנה התעשייה, וזאת על מנת לשפר מצבו הכלכלי. 

  2. כתנאי להתקשרות התובעים עם מפעל "נס פלסטיק", נדרשו התובעים לפעול על מנת לקבל את אישור הנתבעת להפעלת המכונות במבנה, אשר יועד לשימוש אחר.

  3. לטענת התובעים, מאחר ולא הצליחו להגיע להסכמה עם הנתבעת, בטלה "נס פלסטיק" את ההסכם שכרתה עם התובע והעסקה ירדה לטמיון; הנתבעת נהגה שלא בתום לב ואף בזדון בהציבה תנאים בלתי סבירים למתן הסכמתה. התנהגות זו הינה בניגוד לטובת היישוב ( מניעת מקור פרנסה מהתושבים), וכן גרמה לנזקים כלכליים. 

הכרעה:

  1. דין התביעה להידחות. דרישותיה של הנתבעת, בהתחשב בחובו הגדול של התובע ובהתחשב בעובדה כי העסק שבבעלותו מושבת מפעילות, סבירות ועומדות בקנה אחד עם דרישת התום לב במהלך מו"מ, כאמור בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי). 

  2. התובעים לא הוכיחו קיומה של חובה שחבה כלפיהם הנתבעת, לא מכוח תקנון וגם לא מכוח חוזה. גם אילו הייתה חובה שכזו, אין בתנאיי הנתבעת כפי שהוצבו משום חוסר סבירות העולה כדי הפרת חובה ; אמנם יש ביצירת מקומות עבודה חדשים כדי להתיישב עם טובת היישוב, אך גם גביית חובות ושמירה על שוויון בין חבריה מתיישבות עם חובה נטענת זו.


בוררות - רון בן מיור עורך דין מומלץ בצפון
בוררות

 

#רון_בן_מיור #עורך_דין #עורך_דין_מושבים_וקיבוצים #עורך_דין_מקרקעין_חקלאי

#עורך_דין_מומלץ #עורך_דין_בצפון #בוררות_וגישור