• עורך דין רון בן מיור

בוררות על פי מינוי מרשם אגודות השיתופיות, תיק מס' 186-2002-5-002624-57, טל אל – ישוב קהילתי כפרי...

בוררות על פי מינוי מרשם אגודות השיתופיות, תיק מס' 186-2002-5-002624-57, טל אל – ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ נ' יצחק גולדמן:


העובדות והמחלוקת:

הנתבע, חבר באגודה השיתופית, מתגורר בשטחה של התובעת והועסק על ידה כמזכיר בתקופה שבין 8/1994 – 1/1999. יריעת המחלוקת בתיק זה נסובה סביב חובותיו של הנתבע לתובעת בכרטיס החבר (אשר נבעו לטענת התובעת  מחובות בגין צריכת מים, מסי חבר, דמי שמירה, ריבית, ארנונה וחיובים נוספים הנובעים מחברותו של הנתבע בתובעת וממגוריו בשטחה), וחיובים שונים בכרטיס העובד (אשר נבעו לטענת התובעת, ממשיכות כספים שלא כדין על ידי הנתבע במהלך השנים 1998-1996).

הכרעה:

  1. סמכות הבורר- על אף שהצדדים הסכימו לסמכות הבורר באשר להכרעה במחלוקות, יש לבדוק האם סכסוך שמקורו יחסי עובד-מעביד שבין התובעת לבין הנתבע מצוי בגדר סמכותו העניינית של בורר. בנסיבות העניין אין כל מניעה לדון בחובותיו הנטענים של הנתבע, שכן תקנון התובעת קובע כי כל סכסוך הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה, יימסר, לפי דרישת התובע, לבוררות, לפי רשם האגודות.

  2. החוב הנטען בכרטיס העובד- ככל שהתובעת השכילה להביא ראיות בדבר סכומי כסף ספציפיים אשר נמשכו ע"י הנתבע , נפסקו בפסק הבורר סכומים אלו לחובתו של הנתבע. אולם מקום בו לא הובאו ראיות ולא פורטו טענות התובעת כדבעי, נדחו טענות התובעת בדבר הצורך בחיוב הנתבע.

  3. החוב הנטען בכרטיס החבר- הנתבע לא סתר טענותיה של התובעת, אשר נתמכו בפנקסי האגודה וספרי חשבונותיה, באשר לגובה החוב, ואין די בטענות סתמיות. אשר על כן חויב הנתבע במלוא החוב הנטען. זאת ועוד, טענת הנתבע לפיה חיובי הריבית אשר הוצמדו לחוב הנטען מוגזמים ונעשו שלא כדין, לא הוכחה כלל; וטענה זו תמוהה נוכח העלתה בשלב מאוחר ולא בעת חיוב הנתבע בכרטיסו. יחד עם זאת דרכו של הנתבע נותרה פתוחה בפסק הבורר, ובאפשרותו ליזום הליך כפי שיבחר לעניין בדיקת חוקיות גביית הריבית באגודה.  


בוררות במושב טל אל- רון בן מיור עורך דין מומלץ בצפון
בוררות במושב טל-אל

 

#רון_בן_מיור #עורך_דין #עורך_דין_מושבים_וקיבוצים #עורך_דין_מקרקעין_חקלאי #עורך_דין_מומלץ

#עורך_דין_בצפון #בוררות_וגישור #דיני_אגודות_שיתופיות #דיני_מקרקעין #דיני_חוזים_וחברות

#משפט_מסחרי_ואזרחי #סכסוכים_במושבים_ובקיבוצים